โตไกล บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

ตัวอย่าง การแพ็คกิ้ง สินค้า การบรรจุตู้ ในตู้คอนเทนเนอร์