โตไกล บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

ตัวอย่าง การแพ็คกิ้งเพื่อการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่